Χαρίκλεια Δημακοπούλου, «Η Μάχη του Μαραθώνος», Εστία, 15/12/2012