Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Π. Τατσόπουλο, «Σεφαραδίτες 1492-1932», ertecho.gr