Λουκία Τζάλλα, «Η Ημέρα του εξιλασμού», Ηπειρωτικός Αγών