Μαρίζα Ντεκάστρο, «Και εγένετο ο Μακρυγιάνννης για παιδιά», talcmag.gr