Πρόσκληση παρουσίασης βιβλίων «Τα Δύο Βήτα» και «Ουλάνοι στη Λάρισα» στην ΠΥΡΝΑ