•  

     

     

    Παρουσίαση βιβλίων

    «Τα Δύο Βήτα» και «Ουλάνοι στη Λάρισα»

    στην ΠΥΡΝΑ

Πρόσκληση παρουσίασης βιβλίων «Τα Δύο Βήτα» και «Ουλάνοι στη Λάρισα» στην ΠΥΡΝΑ